Vedtægter for Gudumholm Idrætsforening

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Gudumholm Idrætsforening (i det efterfølgende kaldet GIF).
Foreningen er stiftet den 5. december 1933.
Foreningens hjemsted er Gudumholm i Aalborg Kommune.

§2 Foreningens formål

GIF har til formål at virke for al idræt og andet kulturelt virke i Gudumholm og omegn, for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3 Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved 2/3 flertal på et bestyrelsesmøde. Spørgsmål og valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til diskussion på generalforsamlingen.

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt.
Medlemskab er først gyldigt, når kontingent er betalt.
Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

§4 Kontingenter

Hvert år i forbindelse med det kommende års budgetlægning, foreslår udvalg sit årlige kontingent, der skal betales forud, i rater af passende størrelser. Kontingenter fastsættes endeligt af bestyrelsen efter indstilling fra de respektive udvalg.

§5 Eksklusion af medlemmer

Bestyrelsen kan diskvalificere et medlemskab, såfremt en person har udvist en uværdig eller usportslig opførsel – uanset om dette har fundet sted i.f.m. udøvelse af en sportsaktivitet eller på anden vis.

Medlemmer, der overtræder foreningens vedtægter, ikke betaler kontingent, modarbejder foreningen eller krænker dennes anseelse, kan af bestyrelsen irettesættes eller udelukkes. Den udelukkede har ret til at indanke bestyrelsens afgørelse på generalforsamlingen.

§6 Ledelse og organisation

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, som repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen beslutter foreningens overordnede mål, politik, udstikker retningslinjer for afdelingernes aktiviteter, sikrer samspillet mellem afdelingerne, har det økonomiske ansvar herunder udarbejdelse af budgetter og afgør hvilke organisationer foreningen skal være tilsluttet. Bestyrelsens lovligt trufne beslutninger og handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af:

 • 5 medlemmer, som er direkte valgt af generalforsamlingen
 • Formand for Fitnessudvalg
 • Formand for Fodboldudvalg
 • Formand for Gymnastikudvalg
 • Formand for Outdoorudvalg
 • Formand for Stadionudvalg
 • Formand for Sponsorudvalg

Udvalgene fastsætter selv den enkelte afdelings forretningsorden, herunder antallet af medlemmer af afdelingsudvalget. Afdelingsudvalget styrer aktiviteten suverænt inden for de rammer, mål, politikker, aftaler og økonomiske beslutninger, der træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. De respektive udvalg, der består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3, som ligeledes vælges af generalforsamlingen, konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Valg til bestyrelsen finder sted således, at der på lige år vælges 2 medlemmer, mens der i lige år vælges 3 medlemmer. Valg til udvalgene finder sted efter samme princip. Udtræder et bestyrelsesmedlem eller et andet udvalgsmedlem før tiden, indtræder suppleanterne efter den rækkefølge, de er valgt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 5 medlemmer til stede, hvorimellem skal være formanden eller næstformanden. Næstformanden erstatter formanden ved dennes fravær. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen skal føre referat/protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Der udarbejdes arbejdsfordelingsoversigt, hvoraf det skal fremgå, hvordan bestyrelsens medlemmer fordeler opgaverne imellem sig som ansvarlig for kontakt til alle nedsatte udvalg, støtteforeninger, eksterne samarbejdspartnere m.v.

Hovedformanden kan afgøre, at andre end bestyrelsens medlemmer kan deltage uden stemmeret i bestyrelsesmødet.

§7 Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab. Det skal altid af regnskabet fremgå, hvilke beløb der er ind- og udgået. Hver post skal ledsages af tilsvarende bilag. Udgiftsbilag skal godkendes af hoved- eller afdelingsformand samt kassereren.

Foreningens regnskab, som følger kalenderåret, skal revideres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§8 Revision

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for et år ad gangen. Skulle en revisor få varigt forfald, udnævner bestyrelsen en stedfortræder, som fungerer frem til generalforsamlingen. Desuden kan bestyrelsen eller generalforsamlingen beslutte, at regnskabet skal revideres af registreret eller autoriseret revisor.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel via GIFs hjemmeside, skriftligt eller pr. mail på bestyrelsens foranledning.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke tage beslutning i sager, der ikke er indsendt i henhold til ovennævnte tidsfrist.

Afstemninger kan foretages mundtligt og skriftligt. Der skal være skriftlig afstemning, når dette forlanges af et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten leder generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure , herunder ved myndighedspåbud. Bestyrelsen skal sikre, at en digital generalforsamling afvikles på betryggende vis. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav og formalia til en evt. digital generalforsamling, herunder indkaldelse, tilmelding, mulighed for hemmelig stemmeafgivning o. lign.

Følgende betragtes som stemmeberettigede medlemmer:

 • Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år
 • Alle passive medlemmer, der er fyldt 16 år
 • Forældre til aktive medlemmer, der ikke er fyldt 16 år
 • Æresmedlemmer

Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer betragtes som passive medlemmer. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i foreningen.

§10 Dagsorden

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 15. marts.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Beretning ved formanden (godkendes)
 • Fremlæggelses af regnskab (godkendes)
 • Beretninger fra alle udvalg
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse og udvalg
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indvarsles af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indvarsles, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Opfordring hertil skal fremsendes skriftligt til formanden ledsaget af den ønskede dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mindst en måned efter at opfordringen er formanden er i hænde.

§12 Foreningens ledelse, tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden (og i dennes fravær af næstformanden) sammen med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere en nærmere fastsat kompetence vedr. den daglige drift, herunder køb og salg til udvalgene. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

§13 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan, når forslag herom er indsendt rettidigt, ske på enhver ordinær generalforsamling, såfremt mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnår et forslag til vedtægtsændringer ¾ af stemmerne uden den krævede ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal bestyrelsen senest 14 dage efter indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stemmer ¾ af de fremmødte stemmeberettigede her for forslaget, er dette vedtaget uanset det fremmødte antal stemmeberettigede.

§14 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.

For at denne generalforsamling er beslutningsdygtig kræves at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er til stede og at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.

Opnås et sådan stemmeflertal uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling senest 14 dage efter, hvor beslutningen kan træffes med 5/6 stemmeflertal uanset antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtages foreningens opløsning overgår foreningens ejendom til almennyttige formål.


Ændringer af disse vedtægter, er behandlet og vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag 3. februar 2022 og på ekstraordinær generalforsamling tirsdag 15. februar 2022.